VEDTÆGTER FOR I.F. MIDTDJURS HÅNDBOLD

 • 1.

Navn og hjemsted:  Håndboldafdelingen benytter hovedforeningens navn, I.F. Midtdjurs I daglig tale forkortet således: IFM håndboldafdeling.

Hjemsted er Midtdjurs kommune.

Håndboldafdelingens adresse er formandens.

 

 • 2.

Forhold til hovedforeningen:  Idrætsforeningen Midtdjurs Håndboldafdeling er en afdeling under Idrætsforeningen Midtdjurs.

Afdelingen har selvstændig bestyrelse, egne vedtægter og egen økonomi.

Afdelingens vedtægter er undergivet hovedforeningens vedtægter og må ikke stride imod disse.

Håndboldafdelingens formand har sæde i HF`s bestyrelse.

 

 • 3.

Formål:  Håndboldafdelingens formål er at oparbejde og styrke interessen for håndboldspillet, dels ved træning, deltagelse i turneringer, såvel officielle som evt. private og dels ved at optage venskabs- og idrætsforbindelser med såvel danske som udenlandske klubber.

 

 • 4.

Forhold til idrætslige organisationer:  Håndboldafdelingen er tilknyttet DIF, DHF og RGI i den udstrækning medlemskab heraf er nødvendigt for afdelingens deltagelse i idrætslige arrangementer, og dermed undergivet disse organisationers love og vedtægter.

 

 • 5

Afdelingens ledelse:  Afdelingens daglige ledelse foreståes af bestyrelse, der består af 3 medlemmer. Der vælges formand, kasserer og sportschef

Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden..

 

Bestyrelsen er kun beslutnings dygtig når over halvdelen af bestyrelsen, heriblandt formander tilstede .

 

Ved økonomiske dispositioner, med undtagelse af sådanne, som kan henføres til den sædvanlige daglige drift, kræves underskrift af såvel formand som kasserer.

Ved køb, slag eller pantsætning af fast ejendom, værdipapirer eller løsøre tegnes afdeling af bestyrelsens medlemmer i forening.

For håndboldafdelingens forpligtigelser hæfter afdelingen alene med afdelingens formue.

 

Bestyrelsen har pligt til at imødekomme HF`s ønske om deltagelse i et eller flere angivende bestyrelsesmøder, hvor de kun har taleret. Ligeledes kan afdelingens bestyrelse anmode om HF`s deltagelse hvis der skønnes behov herfor.

 

 • 6.

Optagelse af medlemmer:  Under forbehold af bestyrelsens sanktion, kan man optages som aktivt medlem ved skriftlig ønske herom og samtidig opfylder betingelserne i DIF`s amatør- og ordensreglement, jfr. Dog § 9. For optagelse af umyndige kan kræves forældres/værges samtykke.

 

Aktivt medlemskab giver adgang til deltagelse i håndboldafdelingens aktiviteter samt i HF`s generalforsamling. Medlemskab medfører automatisk medlemskab i HF. Passivt medlemskab giver kun adgang til taleret på generalforsamlingen.

 

 • 7.

Kontingent:  Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

Beløbet opkræves 2 gange årlig, jan/febr. og aug./sept.

 

 • 8.

Udmeldelse:  Udmeldelse skal for at være gyldig, fremsendes skriftligt til afdelingens kasserer, eller en af bestyrelsen godkendt person, som står for dette.  Udmeldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel til opkrævningsterminerne, jfr. § 5.

Alt forfaldent kontingent skal være betalt for at udmeldelsen kan godkendes.

 

 • 9.

Eksklusion:

Stk. 1:  Er et medlem i kontingentrestance udover 3 måneder, regnet fra forfaldsdatoen, kan afdelingens bestyrelse ved simpel flertal ekskludere vedkommende med 8 dages varsel og eksklusion skal omgående meddeles HB, hvorefter eksklusionen er gældende for samtlige IFM-afdelinger.

Ny indmeldelse i nogen IFM-afdeling kan kun ske, såfremt vedkommende forud har betalt sin gæld til den berørte afdeling.

 

Stk. 2:  Eksklusion kan endvidere ske, når ganske særlige forhold taler herfor. Beslutning herom kræver 2/3 af den samlede afdelings bestyrelse  stemmer herfor. Forinden eksklusion efter stk. 2 gennemføres, skal vedkommende have lejlighed til at fremlægge sin sag for den samlede bestyrelse.

 

Stk. 3:  Eksklusion efter stk. 2 skal straks forelægges HF, som ikke kan omstøde afdelingsbestyrelsens beslutning, men HF’s kan ved almindeligt stemmeflertal vedtage om eksklusionen skal gøres gældende for samtlige afdelinger under IFM, og om eksklusionen skal gøres tidsbegrænset.

 

Stk. 4:  Den ekskluderede kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion forelægges på håndboldafdelingens først kommende generalforsamling, uden at dette for udsættende virkning..

 

 

 • 10.

Generalforsamling:

Stk. 1:  Generalforsamling er med de indskrænkninger, som vedtægterne forskriver, den højeste myndighed i alle afdelingens anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes senest 25. februar.

 

Stk. 2:  Generalforsamling indkaldes med mindst tre ugers varsel ved meddelelse i lokalpressen.

Indkomne forslag skal være skriftlige, og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage for generalforsamlingen.

 

Stk. 3:  Forslag til vedtagelse, fra såvel bestyrelse som fra menige medlemmer skal offentliggøres senest 1 uge før generalforsamlingen ved opslag på opslagstavlen i klubhuset, ligesom de skal optages i deres helhed på dagsordenen.

 

Stk. 4:  Taleret har enhver med gyldigt medlemskab.

Aktive medlemmer over 16 år, der har været medlem de sidste 3 måneder, og som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret.

Desuden har forældrepar, der har børn under 16 år som medlem i håndboldafdelingen, taleret og en stemme pr. forældrepar, såfremt ingen af dem i forvejen er tale- og stemmeberettiget og de er samtidig valgbare.

 

Stk. 5:  Valgbare til bestyrelsen er kun medlemmer, som har nået myndighedsalderen, og som i øvrigt opfylder betingelserne for udøvelse af stemmeret.

En ikke tilstedeværende person kan kun indvælges, såfremt vedkommende skriftligt har givet tilsagn om at ville modtage valg.

 

 • 10b

Dagsorden for ordinær generalforsamling.

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Budgetforslag fremlægges
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af sportschef
 9. Valg af revisor
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Eventuelt

 

 • 10c.

Generalforsamlingens ledelse m.v.

 

Dirigenten leder forhandlingerne.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal, med mindre vedtægterne foreskriver andet se § 14 og 16.

 

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal den foregå skriftligt, såfremt mindst 5 stemmeberettigede kræver dette, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

 

Generalforsamlingens beslutninger skal indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten.

 

 • 11.

Ekstraordinær generalforsamling:  Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelse skal finde sted, såfremt mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det, eller såfremt mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt begrunder et krav herom til bestyrelsen.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, at begæring herom er fremsat overfor bestyrelsen.

Bekendtgørelse foretages som anført i § 10, dog med angivelse af dagsorden.

 

 • 12.

Regnskab:  Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskaberne og status forsynet med revisionspåtegning, forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

På generalforsamlingen skal forelægges budget for det følgende regnskabsår.

Ved første bestyrelsesmøde i afdelingen efter 30/6. fremlægges driftsregnskab for årets første 6 måneder, og status pr. 30/6.

Såfremt regnskabstallene afviger væsentligt i negativ retning fra det budgetterede skal regnskabet forelægges for HF ved dennes første møde.

Halvårsregnskab og status skal fremsendes til HF mindst 1 uge før 1.ste møde i HF efter ferien.

Afdelingen skal senest én uge før generalforsamlingen aflevere driftsregnskab med budgettal og status pr 31/12 og nye budgettal  til HB.

Hovedbestyrelsen er forpligtiget til at hjælpe afdelingen til at opnå balance, ligesom afdelingens bestyrelse er forpligtiget til at samarbejde med HF herom, indtil balance er opnået.

 

 • 13.

Revision:  Foreningen har 2 revisorer, som vælges på den ordinære generalforsamling. De vælges for 2 år og afgår skiftevis. Endvidere vælges1 revisorsuppleant for 1 år.

 

Revisorerne skal inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Revisorerne har ret til enkeltvis eller sammen, når som helst, at efterse regnskab og beholdninger.

Uregelmæssigheder skal umiddelbart indberettes til HF.

 

 • 14.

Vedtægtsændringer:  Vedtægtsændringer kan ske på enhver lovligt indkaldt generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, jf. § 10 stk. 4. og 5.

 

 • 15.

Ordensregler:  Alle medlemmer er pligtige til at overholde de ordensregler, som HF vedtager for idrætsanlæg og klubhus.

Overtrædelser kan medføre eksklusion, jf. § 9, samt evt. erstatningspligt.

Grov uagtsomhed kan medføre erstatningspligt.

 

 • 16.

Foreningens opløsning:  Afdelingens opløsning kan finde sted på en til dette formål indkaldt generalforsamling.

Mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal være mødt og forslaget skal vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

Er halvdelen af medlemmerne ikke mødt op, eller opnås der ikke 3/4 majoritet, skal ny generalforsamling indkaldes.

Denne kan beslutte at foretage opløsning af foreningen med 3/4 majoritet, uanset antal fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

Ved evt. opløsning tilfalder afdelingens midler HF, dog skal de samme midler tilbageføres ved afdelingens genstart.

 

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 18. februar 1998.

 

Follow by Email